Adatvédelmi irányelvek

Alapadatok

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://szantaipszichologus.hu weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelésének, az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

Adatkezelő: Szántai Levente

Telefonszám: 06 70 632 9643

Email cím: info@szantaipszichologus.hu

Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Az Adatkezelő honlapján megtalálható a kapcsolatfelvételi felület, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a honlapra látogató felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok (Név, E-mail cím, Tárgy, Üzenet) nem lesznek felhasználva marketing célokra, ezek kizárólag kommunikációs célt szolgálnak az Adatkezelővel, ugyanakkor nem továbbítódnak és kérés esetén törölve lesznek.

Sütik

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A weboldalunkon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással mérjük.

Az oldalon megjelenő vélemények

Az oldalon megjelenő vélemények az ügyfél beleegyezésével kerültek fel a honlapra.

Az oldalon megjelenő bejegyzések

A honlapon megjelenhetnek külső forrásból származó cikkek, cikkrészletek, a forrás minden esetben fel van tüntetve.